Awards Holder List

S.No. Name Photo Year
1 Dr. R.K. Malik 2012-2013
1 Dr. H.S. Gill

Ludhiana
2011-2012
1. Dr. V.S. Rao UAS 2010-2011
1. Dr. S.K. Mukhopadhya Sri Niketan 2009-2010
1. Dr. O.P. Gupta Jaipur 2008-2009
1. Dr. S. Sankaran Coimbatore 2007-2008
1. Dr. V.M. Bhan Jabalpur 2006-2007
S.No Name Year
1 Dr. V. Pratap Singh
Pantnagar
2012
1 Dr. Dr. (Mrs.) Shashi Bala Singh
IARI New Delhi
2013
1. Dr. A. N. Rao Hyderabad 2011-2012
1. Dr. Samunder Singh Hisar 2010-2011
1. Dr. Jay G. Varshney Jabalpur 2009-2010
1. Dr. N.N. Angira Palampur 2008-2009
1. Dr. A.N. Tewari 2007-2008
1. Dr. T.V.S. Ramachandra Prasad Bangaluru 2007-2008
1. Dr. R.S. Balyan CCS HAU Hisar 125004 2008-09
1. Dr. Gita Kulshrestha IARI, New Delhi 110 012 2007-08
1. Dr. U. S. Walia PAU Ludhaina, Punjab 2006-07
1. Dr. R. M. Kathiresan Annamalai University, Annamalai Nagar, TN 2005-06
1. DR. N. T. YADURAJU DWSR, Jabalpur, MP 2004-05
1. Dr. Ram Kanwar Malik CCS HAU Hisar, Haryana 2003-04
1. Dr. R. P. Singh BHU Varanasi, UP 2003
2. Dr. L. S. Brar PAU Ludhiana, Punjab 2003
3. Dr. Govindra Singh GBPUA&T, Pantnagar, Uttrakhand 2003
4. Dr. C. M. Singh HPKVV, Palampur, Himachal Pradesh 2003
1. Dr. J.S. Kolar PAU Ludhiana, Punjab 2001
2. Dr. S.V.R. Shetty Hyderabad, AP 2001
1. Dr. S.K. Mukhopadhyay West Bengal 1998
2. Dr. O.P. Gupta Rajasthan 1998
1. Dr. S. Sankaran Tamilnadu 1997
2. Dr. K.S. Sandhu PAU, Ludhiana, Punjab 1997
3. Dr. V.M. Bhan Madhya Pradesh 1997
4. Dr. G.B. Singh Uttar Pradesh 1997
1. Dr. K. Krishnamurthy Karnataka 1993
2. Dr. V.S. Mani Delhi 1993
3. Dr. Bibhas Ray Maharashtra 1993
S.No. Name Year
1 Dr. R.S. Chhokar 2013
2 Dr. R. Devendra 2013
3 Dr. Suresh Kumar 2013
4 Dr. Gulshan Mahajan 2013
1 Dr. Anil Dixit 2012
2 Dr. Sanjoy Shah 2012
3 Dr. Guriqbal Singh 2012
1. Dr. D.R. Arya Mumbai

2011-2012

2. Dr. R.C. Gowda Bangaluru

2011-2012

3. Dr. Rohitasav Singh Pantnagar

2011-2012

4. Dr. R.P. Dubey Jabalpur

2011-2012

1. Dr. I. C. Barua Jorhat 2010-2011
2. Dr. A.K. Pandey Bhopal 2010-2011
3. Dr. T.K. Das New Delhi 2010-2011
4. Dr. C.T. Abraham Thrissur 2010-2011
5. Dr. Prasanta C. Bhowmik USA 2010-2011
1. Dr. S.S. Punia Hisar 2009-2010
2. Dr. D.J. Rajkhowa Jurhat 2009-2010
3. Dr. V.P. Singh Jabalpur 2009-2010
1. Dr. M.L. Kewat Jabalpur 2008-2009
2. Dr. Shobha Sondhia Jabalpur 2008-2009
3. Dr. K.P. Jayanth Bangalore 2008-2009
1. Prof. R.K.Ghosh BCKV, Mohanpur, WB 2007-2008
2. Dr. C. Chinnusamy Coimbatore 2007-2008
1. Dr. (Mrs.) P.N. Ganga Visalakshi, Bangalore 2006-2007
1. Dr. R.K. Pannu CCS HAU Hisar 2008-2009
2. Dr. Surjit Singh PAU Ludhiana 2008-2009
3. Dr. Shashi Bala Singh IARI, New Delhi 2008-2009
1. Dr. K. C. Gautam New Delhi 2007-2008
2. Dr. Samar Singh CCS HAU Hisar 2007-2008
3. Dr. A. N. Rao Hyderabad, AP 2007-2008
1. Dr. J. S. Mishra NRCWS, Jabalpur, MP 2006-2007
2. Dr. A. R. Rao APAU, Hyderabad, AP 2006-2007
3. Dr. Ashok Yadav CCS HAU Hisar, Haryana 2006-2007
1. Dr. Samunder Singh CCS HAU Hisar, Haryana 2005-2006
2. Dr. H. V. Nanjappa UAS Bangalore, AP 2005-2006
3. Dr. Gita Kulshrestha IARI, New Delhi 2005-2006
4. Dr. A. K. Gogoi ICAR, New Delhi 2005-2006
1. Dr. Rajender Singh Balyan CCS HAU Hisar, Haryana 2004-2005
2. Dr. Ujjagar Singh Walia PAU Ludhiana, Punjab 2004-2005
3. Dr. T. V. Rama Chandra Prasad UAS Bangalore, Karnataka 2004-2005
4. Dr. O. S. Kandasamy TNAU, Coimbatore, TN 2004-2005
1. Dr. N. N. Angiras HPKVV,Palampur, HP 2003-2004
2. Dr. Krishna N. Reddy Southern Weed Science Research Unit
Stoneville, Mississippi, USA
2003-2004
3. Dr. Ricardo Esteban Labrada Romero FAO, Rome, Italy 2003-2004
4. Dr. Virendra Partap Singh GBPUA&T Pantnagar, Uttrakhand 2003-04
5. Dr. R. K. Singh BHU Varanasi, UP 2003-04
1. Dr. A. N. Tiwari Kanpur, UP 2002-03
2. Dr. Rm Kathiresan Annamalai, TN 2002-03
3. Dr. S. K. Pahwa Hisar, Haryana 2002-03
4. Mr. G. Shukla Monsanto, Mumbai 2002-03
1. Dr. R. R. Bellinder Cornell Univ., NYC, USA 2001-02
2. Dr. Peter Hobbs Nepal 2001-02
3. Dr. Megh Singh Univ. of Florida, USA 2001-02
4. Dr. Gurjeet Singh Gill Australia 2001-02
5. Dr. Y. Singh Pantnagar 2001-02
6. Dr. R.K. Malik HAU Hisar 2000-01
7. Dr. T. V. Muniappa UAS Bangalore 2000-01
8. Dr. N.T. Yaduraju NRCWS Jabalpur 2000-01
9. Dr. S.A. Ram Mumbai 2000-01
1. Dr. Jai Prakash HAU Hisar 1998
2. Dr. L.S. Brar PAU Ludhiana 1998
3. Dr. R.P. Singh BHU Varanasi 1998
4. Dr. D. Leela Bangalore 1998
5. Dr. N.M. Hosmani Dharwad 1998
6. Mr. J.C. Majumdar New Delhi (BASF) 1998
1. Dr. R.E. Dhanraj Maharashtra 1997
2. Dr. C.M. Singh Himachal 1997
3. Dr. Govindra Singh Uttat Pradesh 1997
4. Dr. Raj Prassad Canada 1997
5. Dr. S.M. Kondap Karnataka 1997
S.No. Name Year
1 Prof. R.K. Ghosh
BCKV, Mohanpur, WB
2011-2012
1 Dr. A.S. Rao
Guntur
2010-2111
1. Dr. C.B. Gaikwad Rahuri 2009-2010
1. Dr. C. Chinnusamy Coimbatore 2008-2009
1 Dr. Sushilkumar Jabalpur 2007-2008
S.No. Name Year
1 Dr. Amit Jha
Jabalpur
2012
1. Dr. Puja Ray
Jabalpur
2011-2012
1. Dr. M.T. Sanjay Bangalore 2009-2010
S.No. Name Year
1 Dr. (Mrs.) K. Sivagamy 2012
1 Dr. (Mrs.) Masoumeh Yonnesabadi
2013
1. Dr. Mangal Deep Tuti (Joint)
Almora
2011-2012
1. Dr. Mustafa Kunnathadi (Joint)
Thrissur
2010-2011
1 Dr. Mrs. Ramanjeet Ludhiana 2009-2010
1 Dr. Puja Ray Jabalpur 2007-2008
S.No. Name Year
1 Dr. V.S.G.R. Naidu Jabalpur 2012
1. Dr. O.P. Gupta Jodhpur 2011-2012
1 Dr. Shobha Sondhia and Dr. Jay G. Varshney Jabalpur 2009-2010
1 Dr. V.S.G.R. Naidu and Dr. Jay G. Varshney Jabalpur 2007-2008
S.No. Name Year
1. Dr. V.S.G.R. Naidu and Dr.Chandrabhanu Jabalpur 2011-2012
1. Dr. R.L. Arya and Dr. Jay G. Varshney Kanpur 2009-2010
1. Dr. Sushilkumar and Dr. Jay G. Varshney Jabalpur 2007-2008
*Other awardees whose information is not there may kindly submit information about their honour along with year and same will be uploaded.